நிகழ்வுகள்

Events can be categorized into "Past Events" and "Upcoming Events" as sub menu under Events

Upcoming Events

தைப்பொங்கல் திருநாள் விழா 2019

Pongal Event to Register

Please click here to Register

Past Events

தமிழ்ப்பள்ளி 2018-2019 மற்றும் தீபதிருநாள் 2018

தொடக்க விழா

லக்சம்பர்க் தமிழ்ச் சங்கம், லக்சம்பர்க் நாட்டில் தொழில், கல்வி நிமித்தமாக தற்காலிகமாக/நிரந்தரமாக குடியமர்ந்திருக்கும் தமிழ்ச்சொந்தங்களுக்காக ஏப்ரல் 14, 2018 ஆம் தேதியன்று உருவாக்கப்பட்டது.

Venue: Centre Wirtspesch, Rue de Mers, 181 Kopstal Time:  2 to 6 p.m.

தமிழ்ச்சங்கம் துவக்கவிழா அழைப்பு